(abbr.) American Ceremony Program Society (q.v.).

Go To Top